Mehmet Kılıç - Yaşam için Uzlaşma Z!

Sprache/Language
Per, 25. Su. 2021
>> Yasal Uyarı 

Anasayfa
Yaşam Öyküm
Kronolojisi
Edebiyat
Sanat
Yapıtlarım
Vizyonlar
Theaterprojekt 2008
Sipariş
Neue Weltordnung
Konuk Defteri
Yasal Uyarı
444695
İlk temas için

e-mail yoluyla.
Haberleşme ve Yasal Uyarılar

Elektronik posta yoluyla haberleþme ve mesaj gönderme

Bana bir mesaj veya bir soru yöneltmek isterseniz, lütfen aþaðýdaki formu eksiksiz olarak doldurunuz ve OK-Butonuna týklayarak elektronik posta þeklinde gönderiniz. (Ýletim iþleminde güvenli SSL-Baðlantýsý, yani kapalý usul kullanýlmaz.)
 
Dikkat: Lütfen tüm pencereleri doldurunuz! - Teþekkür ederiz!
 
Soyadýnýz
Adýnýz
Elektronik posta adresiniz
Mesajýnýz
Check Um Müll von Spambots zu vermeiden, ist die Eingabe eines Textes notwendig.
Darum geben Sie bitte im folgenden Feld das erste Wort dieses (rot geschriebenen) Satzes unter Beachtung der Groß-/Kleinschreibweise ein, da Ihre Anfrage sonst NICHT versendet wird.
Danke!


 
Gönderme!

Sorumlu

Adres /
Sorumlu (Basýn yasasý gereði) 
Mehmet Kılıç
Bretzenheimer Str. 63
55545 Bad Kreuznach
Deutschland
Tel.: 0671/44009
e-Mail:
 
© 2006-2021
by Mehmet Kılıç [Last modyfied 05.02.2021]
Bu sitedeki tüm içerikler telif haklarý açýsýndan koruma altýndadýr. Tüm Haklar saklýdýr. Her türlü metnin, resmin, proðramlama ille ilgili terimlerin, kýsmen de olsa, Mehmet Kýlýç'ýn ve CompuHleps'in yazýlý iznini almaksýzýn kullanýlmasý, telif haklarýnýn çiðnenmesi anlamýna gelir ve bu nedenle kanunen yasaktýr.
 
Yasal Uyarý 
Mesuliyet (Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin 12 Mayýs 1998 tarihli kararý gereði):
 
Ehemmiyetle belirtiriz ki, sitemiz üzerinden internet baðlantýsi yoluyla girilen sayfalarýn ve onlarla ilgili diðer baðlantýlarýn düzeni, kesinlikle bizim etki ve yetki alanýmýzýn dýþýnda kalmakta ve bu yolla ulaþýlan yayýmlardan hiçbir þekilde sorumluluk taþýmamaktayýz ve sorumlu tutulamayýz. Sözü edilen sayfalarýn içeriðinden, tamamen o sayfalarýn sahipleri sorumludur.
 
Bu nedenle, sitemiz yoluyla ulaþilabilen diðer sitelerin veya safalarýn içeriðinden kendimizi tamamen tecrid ettiðimizi önemle belirtiriz.
 
Ayný zamanda, ýrksal, saldýrganlýðý körükleyici ve pornografik içerikli yayýnlara ulaþýlabilme olasýlýðýna meydan vermemeye özenle dikkat ettik.
 
Sitemizi ziyaret eden herkes bu yasal uyarýlarý kabul etmiþ sayýlýr.
 
Tüm çabalarýmýz raðmen, eðer tehlikeli olabilecek sayfalar veyahutta içerikler gözümüzden kaçacak olursa, lütfen en kýsa zamanda bizi bilgilendiriniz!
 
Enformasyon
Host: mehmetkilic.com | notlocal
 
Folgende Verbindungsdaten wurden von Ihrem Browser übermittelt und vom Web-Hoster in log-Dateien gespeichert:
IP-Address: 3.239.33.139; Port: 51158
User-Agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Date, Time: 2021-02-25, 13:47:22

[ Anasayfa ] [ Yaşam Öyküm ] [ Kronolojisi ] [ Edebiyat ] [ Sanat ] [ Yapıtlarım ] [ Vizyonlar ] [ Theaterprojekt 2008 ] [ Sipariş ] [ Neue Weltordnung ] [ Konuk Defteri ] [ Yasal Uyarı ]

Copyright © 2006-2021 by Mehmet Kılıç c/o MehmetKilic.com  -   Produced ℗ 2006-2021 by CompuHelps.  (Revision 1.9.7::L0 / 05.02.2021).